vitalk.vnChia s? - Bàn lu?n chuy?n ??i - Vitalk

vitalk.vn Profile

vitalk.vn

Title:Chia s? - Bàn lu?n chuy?n ??i - Vitalk

Description:C?p nh?t th??ng xuyên tin m?i nh?t trong ngày và bàn lu?n v? các s? ki?n th?i s?, th? thao, gi?i trí, showbiz vi?t ...

Keywords:tin tuc, tin nong, tin moi, thoi su, tin thoi su, tin sao, cong nghe, tin cong nghe, hai, giai tri, tin giai tri, the thao, tin the thao, xe, thong tin xe

Discover vitalk.vn website stats, rating, details and status online. Read and write reviews or vote to improve it ranking. Check alliedvsaxis duplicates with related css, domain relations, most used words, social networks references. Find out where is server located. Use our online tools to find owner and admin contact info. Go to regular site

vitalk.vn Information

Website / Domain: vitalk.vn
Website IP Address: 111.65.248.165
Domain DNS Server: dns12.fpt.vn,isp-dns1.fpt.vn

vitalk.vn Rank

Alexa Rank: 14592
OursSite Rank: 7
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

vitalk.vn Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $264,474
Daily Revenue: $724
Monthly Revenue: $21,737
Yearly Revenue: $264,474
Daily Unique Visitors: 66,662
Monthly Unique Visitors: 1,999,860
Yearly Unique Visitors: 24,331,630

vitalk.vn WebSite Httpheader

StatusCode 200
Cache-Control private
Content-Type text/html; charset=utf-8
Date Sun, 19 Nov 2017 00:23:15 GMT
Server FPTOnline

vitalk.vn Keywords accounting

Keyword Count Percentage
tin tuc 0 0.00%
tin nong 0 0.00%
tin moi 0 0.00%
thoi su 0 0.00%
tin thoi su 0 0.00%
tin sao 0 0.00%
cong nghe 0 0.00%
tin cong nghe 0 0.00%
hai 9 0.11%
giai tri 0 0.00%
tin giai tri 0 0.00%
the thao 0 0.00%
tin the thao 0 0.00%
xe 35 0.30%
thong tin xe 0 0.00%

vitalk.vn Similar Website

Domain WebSite Title
chuyenthamkin.com Chuy?n Th?m Kín - N?i chia s? tam s? c?a phái ??p
suckhoeso1.net Cau Chuy?n C?m Xúc - N?i Chia S? Nh?ng Cau Chuy?n Hay V? C?m Xúc Cau Chuy?n C?m Xúc - N?i Chia S? N...
dienthoaisimso.vn Di?n ?àn Th?o Lu?n - Chia S? |Mua Bán ?i?n Tho?i Sim S? ??p VN
alinkhay.com Chia s? - bình lu?n s? ki?n hay
dientuchiase.com ?I?N T? CHIA S?
zeronews.us S? chuy?n ??i Trái ??t
cachgiamcanhieuqua.com Cách Gi?m Can Hi?u Qu?! – Blog chia s? cau chuy?n gi?m can c?a t?i
tinhta.net Chia s? tam s? nh?ng cau chuy?n tình yêu l?ng m?n - tinhta.net
chuyennhatrongoibaoan.vn Chuy?n nhà B?o An lu?n ??m b?o, lu?n an toàn t?i Hà N?i
khuthuongmai.net Khuthuongmai.net| Chia s? tài li?u| Chia s? ebook| Chia s? lu?n v?n| Di?n ?àn chia s? tài li?u
chiase.edu.vn Chia s? và k?t n?i
banghenhahang.vn Bàn gh? nhà hàng, bàn gh? Bar cafe, n?i th?t khách s?n Furenco
re-n.info Di?n ?àn th?o lu?n chia s? v? K? Thu?t S?
machdientu.net Chia s? ki?n th?c v? ?i?n t?
idoc.vn Website chia s? tài li?u, lu?n v?n, ?? án, khóa lu?n t?t nghi?p.
saukin.com Sau Kín - Chuy?n Th?m Kín - Tam S? - Chuy?n Phòng The - Gi?i Tính
liendoanluatsu.net LU?T S? Hà N?I
tmax.vn Tmax.vn Phan ph?i b? chia, b? chuy?n, cáp tín hi?u

vitalk.vn Traffic Sources Chart

vitalk.vn Alexa Rank History Chart

vitalk.vn aleax

vitalk.vn Html To Plain Text

Chia s? - Bàn lu?n chuy?n ??i - Vitalk ??ng nh?p / ??ng ky Th?o lu?n tin t?c th?i s?, chia s? ?nh, video nóng nh?t trong ngày - ViTalk Trang ch? Nghi v?n phá lan can c?u ?? ?t? cán b? d? ?i l?i: Ti?n xay c?u nh? 'n??c ?? lá khoai' nh? 18 Ch?ng ?i làm xa, c? giáo m?m non xinh ??p, ngoan hi?n vào nhà ngh? "tam s?" v?i ng??i yêu c? và cái k?t! 121 Ph?t ?èn vàng: Quá nhi?u ng??i hi?u sai v?n ?? 48 L? di?n tài x? taxi Vinasun b? r?i s?n ph? gi?a ???ng: L?i ?n n?n mu?n màng 179 Ti?ng g?i m? th?t thanh trong c?n nhà 6 ng??i ch?t cháy ? Cà Mau: bài h?c ??t giá cho s? thi?u hi?u bi?t v? ?i?n 647 ?ang t?i... tomcangxanh g?i lúc 01/08/2016 lúc 14:21 B?t nhóm siêu tr?m 2000 l??ng vàng gay kinh hoàng mi?n Tay nh? chi?c CMND tr? nh?m Qu? là ranh ma. C?ng nh?n c? quan ?i?u tra c?ng gi?i, t? m?t cái CMND b?t ???c siêu tr?m.Mà ch?y th? nào ???c. 2000 l??ng, kh?ng t?u tán ???c ngay ?au.Vào cu?c ?i?u tra, khoanh vùng ??i t??ng các trinh sát phòng PC45 c?ng an t?nh An Giang xác ??nh có... B?i tomcangxanh 1 ?? Qu?nh g?i lúc 01/08/2016 lúc 13:58 Ph? huynh khóc d? m?u d? khi sách giáo khoa l?p 4 b?t gi?i thích th? nào là "b?c anh hùng kinh t?"? ? l?p 4, tr? con có khi còn ch?a hi?u ???c kinh t? là nh? th? nào, ch? ch?a nói gì ??n m?t khái ni?m “b?c anh hùng kinh t?”! Sao c? v? ra nh?ng th? trên tr?i th? này b?t h?c sinh h?c th? nh??Khi c?u con trai nh? gi?i h? bài t?p trong SGK Ti?ng Vi?t l?p... B?i ?? Qu?nh 8 Xuan Th?nh g?i lúc 01/08/2016 lúc 13:40 Ph?m C?ng Danh liên t?c khai 'kh?ng bi?t', 'kh?ng nh?' t?i tòa, chày c?i c?ng kh?ng thoát t?i ???c ?au Bu?n c??i cho m?t ?ng trùm, k? vanh vách tr?m t?, nghìn t? mà lu?n khai kh?ng nh?, kh?ng r?, kh?ng bi?t nh?ng v?n ?? b?t l?i.Th? này thì kh?ng th? nói là thái ?? thành kh?n ???c và ch?c ch?n là ph?i x? ph?t n?ng h?n th?i.“?ng trùm” gay nên hàng lo?t... B?i Xuan Th?nh 8 LeViet g?i lúc 01/08/2016 lúc 12:47 Siêu tr?m m?t ?úng 3 giay ?? làm b?c h?i con xe SH c?a khách! ??ng t??ng vào shop có b?o v? ?àng hoàng m? ?? yên tam nhé. Xe khoa c? h?n hoi mà nói v?n cho ra ?i trong vòng 3 n?t nh?c. Mua ???c b? qu?n áo ??p xong ra m?t lu?n con xe thì k? c?ng ??ng!C?a hàng s? 152 Tri?u Vi?t V??ng - HN v?a x?y ra v? m?t xe máy... B?i LeViet 22 Pé Tít 88 g?i lúc 01/08/2016 lúc 12:32 Lan truy?n clip t? Trung Qu?c làm xoài nh?a h?m h?i và s? th?t khi?n nhi?u ng??i b?t ng? T?i qua, 1 tài kho?n Facebook có ??ng lên 1 video t? Trung Qu?c làm xoài b?ng nh?a h?m h?i ng??i tiêu dùng, thu hút hàng tri?u l??t xem và hàng ch?c nghìn comment c?ng nh? chia s?. H?u h?t m?i ng??i ??u c?m th?y hoang mang nh?ng s? th?t là sao, m?i m?i... B?i Pé Tít 88 54 mod_dung_ban_em g?i lúc 01/08/2016 lúc 11:54 Ca s? Vy Oanh kh?ng ??nh kh?ng k?t h?n gi? ? M?, gi?u kín th?ng tin ch?ng vì mu?n gi? gìn h?nh phúc ???c lau dài N? ca s? cho bi?t c? gi?u kín th?ng tin ch?ng vì mu?n gi? gìn h?nh phúc ???c lau dài trong th? gi?i showbiz ??y th? phi. ?ay c?ng là m?t l?a ch?n sáng su?t c?a Vy Oanh ??y. Trong th? gi?i ??y th? phi này thì nên gi? hình ?nh c?a ch?ng ?? tránh b? soi mói... B?i mod_dung_ban_em 9 Tuan Ha Vu g?i lúc 01/08/2016 lúc 10:57 D?i vì b?n gái kh?ng ch?u ra g?p, thanh niên c?i áo treo c? lu?n trên cành cay! Thanh niên m?nh m? và quy?t ?oán nh?t n?m ?ay r?i! Yêu ph?i m?y ??ng chí th? này k? c?ng m?t. ??ng tí là ?i ch?t ngay ???c!Sáng ngày 1/8, c? quan C?ng an huy?n L?c Th?y, t?nh Hòa Bình th?ng tin, c? quan ?ang ph?i h?p v?i ??n v? nghi?p v? C?ng an t?nh... B?i Tuan Ha Vu 46 Saint Dain g?i lúc 01/08/2016 lúc 11:43 ?m th?c ???ng ph? ?à L?t, nh? quá Gi?a tr?a nhìn toàn món mình thích Bánh tráng n??ng, súp cua, bánh mì n??ng mu?i ?t và v? s? món ngon nóng h?i khác ?? bi?n ?à L?t thành thiên ???ng ?m th?c v?i nh?ng ng??i nh? cái l?nh gi?a mùa hè. B?i Saint Dain 6 ng??c ??i g?i lúc 01/08/2016 lúc 10:44 4 giám kh?o X Factor ng??ng ngùng kh?ng dám nhìn m?t sau tranh c?i 'ch? búa' Ch? mu?n nói là Tùng D??ng và Thanh Lam quá quá m?t l?ch s?. Ng??i ta nói: mu?n chê ai ?ó thì c?ng ph?i góp y nh? nhàng, kh?ng làm m?t m?t h?. ??ng này tr??c m?t tác gi?, ??ng th?i là 1 trong 4 giám kh?o, l?i nói c?m th?y b? xúc ph?m khi nghe ca khúc c?a... B?i ng??c ??i 33 Qu?c Hoàng g?i lúc 01/08/2016 lúc 10:47 H?i k?t khó tin v? bác s? ph? khoa b? t? hi?p dam: Ch? là ngón tay ?eo bao cao su Ch? b?nh nhan này có ch?ng r?i mà còn kh?ng phan bi?t ???c ngón tay v?i b? ph?n sinh d?c hay sao. ?úng là khó tin.C? th?, ngày 22/7, C?ng ty TNHH BV?K Hoàn H?o ?? nh?n ???c k?t lu?n ?i?u tra do Trung tá Ng? V?n Tùng, Phó Th? tr??ng c? quan CS?T C?ng an... B?i Qu?c Hoàng 108 Mai H??ng2402 g?i lúc 01/08/2016 lúc 10:30 M?o ??n gi?n nh?t ch?n d?a h?u, ??m b?o qu? nào c?ng ng?t ??c m?o này và chi?u nay v? mua th?, ??m b?o 100% ngon lu?n nhé!D??i ?ay, Bright Side chia s? m?t vài bí quy?t t? nh?ng ng??i n?ng dan giàu kinh nghi?m giúp b?n ch?n ???c qu? d?a ngon nh?t.Nhìn ph?n ti?p giáp v?i ??t trên v? ??m màu vàng - th??ng... B?i Mai H??ng2402 69 Quy?t Ph?m g?i lúc 01/08/2016 lúc 10:09 Ch?ng ?i làm xa, c? giáo m?m non xinh ??p, ngoan hi?n vào nhà ngh? "tam s?" v?i ng??i yêu c? và cái k?t! Ch?ng ?i làm ?n xa là c? giáo l?i ?i nhà ngh? v?i trai..., kh?ng oan ty nào c?! Th? mà v?n ???c nh?n xét là ngoan, hi?n, hòa ??ng sao?Cho ??n ngày h?m nay, ng??i dan th?n L?ng Cào (X? Kim L?, huy?n Na Rì, B?c K?n) v?n ch?a h?t bàng hoàng sau cái ch?t... B?i Quy?t Ph?m 121 Pé Tít 88 g?i lúc 01/08/2016 lúc 09:30 Ng??i ph? n? tr? qu? d??i ???ng Sài Gòn xin ti?n, ki?m 30-40 tri?u m?i tháng Ch?u khó m?t dày chút là thu nh?p kh?ng ngay, 1 tháng ch? ta làm b?ng s? ti?n mình ki?m c? n?a n?m. T?i nay mình s? ??n qu? ??i di?n, có ai mu?n ??n làm ??ng nghi?p ko =))Nhi?u tháng nay, ng??i ?i ???ng qua ng? t? Cách M?ng Tháng Tám - Nguy?n ?ình... B?i Pé Tít 88 62 Nobita g?i lúc 01/08/2016 lúc 09:54 M?i tuyên b? "kh?ng hút thu?c, kh?ng tr? gi?" á h?u Huy?n My b? "t?" gay tr? chuy?n bay 30 phút vì m?i Selfie Sau khi K? Duyên dính scandal hút thu?c, ?i tr?... l?i ??n Huy?n My dính th? phi. M?i thay K? Duyên ???c m?y ngày th?i mà, nh?ng cái ly do vì Huy?n My mà tr? chuy?n bay thì h?i ?o ?ó nha. Huy?n My ch? là m?t c? gái bình th??ng ch? ?au ph?i quan ch?c c?p... B?i Nobita 63 Xuan Th?nh g?i lúc 01/08/2016 lúc 08:54 V? ??t qu?, ngan hàng kh?ng cho ch?ng rút ti?n là quá ?úng, ti?n t? mà ??n gi?n nh? m? rau sao? Ngan hàng làm th? này là ?úng r?i! Tài kho?n thì ?ang có tranh ch?p, ai mà bi?t ???c v?n ?? gì n?u anh c? t? nhiên rút ti?n. Ch?a k?, tài kho?n ??ng tên v?, 1 ng??i thì ai dám ch?c anh có quy?n rút ra. N?u nh? v? có di chúc ?? l?i tài kho?n cho ng??i... B?i Xuan Th?nh 17 DCTNguyen g?i lúc 01/08/2016 lúc 08:41 'Siêu tr?m' các quan ? Hà T?nh: Ch?ng ?i tù, v? thành tri?u phú vì ti?n kh?ng liên quan ??n v? án Hehe, v? này r? là thi?t h?i n?ng kha khá mà thu h?i ???c có m?y tr?m tri?u, sao b?ng cái s? ti?t ki?m kia ???c. Kh?ng ít ng??i r?ng tóc vì ti?c ti?n ?ay .Gi?i c?ng s? ? Hà T?nh kh?ng ai kh?ng bi?t ??n “siêu tr?m” Nguy?n Ti?n Quan b?i y ?? gay ra... B?i DCTNguyen 105 DCTNguyen g?i lúc 01/08/2016 lúc 08:15 Th?n tr?ng v?i các phòng khám ?a khoa Trung Qu?c, Các phòng khám ?a khoa ???c m? ra r?t nhi?u, ??c bi?t ng??i Trung Qu?c l?i càng ??ng. Hà N?i c?ng nhi?u l?m, kh?ng bi?t ch?t l??ng ra sao nh?ng ti?n ch?c ch?n r?t ??p. Phòng khám ?a khoa Hoàng Kim ?? t?ng b? ph?t vì s? d?ng bác s? Trung Qu?c kh?ng có... B?i DCTNguyen 31 MU FC g?i lúc 01/08/2016 lúc 08:40 ánh Viên t?p "nh? ?iên" ??n t?n 2h sáng tr??c th?m Olympic, m?t m?i cháy ?en thui! Th? m?i th?y khát khao và quy?t tam c?a 1 c? gái tu?i m?i ??i m??i kh?ng khi?p c? nào. Chính xác là ng??i ?àn bà thép phiên b?n 2.0.Tr??c th?m Olympic Rio 2016, ánh Viên nh? b? ?en cháy b?i ph?i t?p luy?n d??i cái n?ng g?t c?a Brazil vào bu?i tr?a. C?... B?i MU FC 30 Lipton Tea g?i lúc 01/08/2016 lúc 09:33 Bài h?c d?y tr? con kh?ng b? b?t n?t t? 2 qu? táo: Cái c?n d?y là ?ay ch? ?au Cau chuy?n ??n gi?n, r?t d? hi?u. C? nh?i nhét m?y cái sin cos ?? làm gì nh??C? Rosie Dutton thu?c t? ch?c v? tr? em Relax Kids Tamworth ?? có m?t y t??ng r?t ??n gi?n, nh?ng c?c kì hi?u qu? ?? d?y tr? bi?t quan tam, ng?ng b?t n?t ng??i khác. “??o c?”... B?i Lipton Tea 77 Nobita g?i lúc 01/08/2016 lúc 08:04 Hoa h?u K? Duyên d??ng nh? "bi?n m?t" kh?i làng gi?i trí sau scandal hút thu?c, ??nh 'thoát' kh?i showbiz? Sau khi ??ng t?i status xin l?i vì nh?ng lùm xùm ?áng ti?c K? Duyên d??ng nh? "bi?n m?t" kh?i làng gi?i trí và c?ng kh?ng h? xu?t hi?n trên các trang m?ng x? h?i.Hoa h?u hút thu?c v?n là hình ?nh kh?ng "h?p nh?n" s? ??ng.Th?m chí, K? Duyên v?ng m?t ?... B?i Nobita 36 seven7 g?i lúc 01/08/2016 lúc 07:57 Ph?t nh? v??t ?èn ?? thì nên b? lu?n ?èn vàng? Ph?i ch?ng chúng ta ?ang ?i ng??c s? phát tri?n c?a th? gi?i? T?i có c?m t??ng quy ??nh m?i nh?m t?ng thu ti?n ph?t! Kh?ng bi?t có ?úng kh?ng? H?m nay là quy ??nh m?i này b?t ??u có hi?u l?c, chúng ta ph?i làm quen v?i nó th?i, k?o l?i m?t ti?n oan ??y. Và t? nay thì c?t ?èn báo hi?u nên b? ?èn vàng ?i th?iM?t... B?i seven7 89 Quizz g?i lúc 01/08/2016 lúc 08:57 Tìm ???c ?? 7 con v?t trong b?c ?nh ?o này ch?ng t? b?n có ??i m?t và b? n?o c?c k? tinh th?ng C?n có s? k?t h?p c?a m?t và t?p trung n?o b? ?? nh?n bi?t 7 con v?t ?n trong hình, m?i l?n ??c tên chính xác m?t con v?t, b?n s? ?o l??ng ???c m?c IQ c?a mình.Theo m?t nghiên c?u c?ng b? trên t?p chí Current Biology, cách n?o x? ly hình ?nh nói lên... B?i Quizz 180 Barca g?i lúc 01/08/2016 lúc 08:17 B? ?ánh h?i ??ng ??n h?ng 1 m?t sau khi m?i bia c?nh sát khu v?c và dan phòng trong quán nh?u! R?t c?c ?i?u tra ki?u gì mà ??n n?a n?m r?i kh?ng ??a ra ???c k?t lu?n trong khi 1 cu?c ?i?n tho?i là g?i ???c nhan ch?ng? Anh Nguy?n Ng?c ?a (ng? 136 T? Quang B?u, ph??ng 3, qu?n 8, TP.HCM) ph?n ánh anh b? hai thanh niên l? m?t ?ánh th??ng tích 53%.... B?i Barca 72 Viên k?o cay g?i lúc 01/08/2016 lúc 08:25 MC Nguy?n Cao K? Duyên b?c xúc khi ng??i Trung Qu?c: 'X? ??y, chen l?n l?i còn chen vào v? vét ?? ?n n?a' ??c chia s? c?a MC Nguy?n Cao K? Duyên mà th?y ?úng quá, c?ng nh?n n? MC nói r?t chu?n, ng??i Trung Qu?c ?i ??n ?au c?ng làm ng??i khác kh?ng ?a. Còn nh? v?a r?i xem clip khách du l?ch tranh giành l?y th?c ?n ? ti?c Buffet ? Nha Trang mà ngán ng?m Toàn... B?i Viên k?o cay 120 ??c Hùng g?i lúc 01/08/2016 lúc 08:08 Nh?ng quy ??nh n?i b?t có hi?u l?c t? 1/8 - Ai kh?ng ??c b? ph?t ráng ch?u V??t ?èn vàng c?ng b? ph?t ngang v?i ?èn ??, t??ng tranh c?i m?i thì c?ng ???c xem xét l?i. Hóa ra v?n áp d?ng nhé c? nhà. T? nay th?y ?èn vàng thì canh mà d?ng l?i nhé!T?ng m?c x? ph?t 100 hành vi vi ph?m giao th?ngT? ngày 1/8, Ngh? ??nh 46/2016 x?... B?i ??c Hùng 140 Thiên Nhiên g?i lúc 01/08/2016 lúc 08:06 Vi ph?m nh?ng l?i này s? b? T?CH THU XE MáY ngay t? h?m nay, các bác Vitalker xem ngay nhé! Ra?t u?ng h??, quy ??nh m?i này nó s? giúp gi?m thi?u tai n?n giao th?ng ?áng k? v? lau dài. Ph?i m?nh tay t?ch thu h?t cho b?n s?u nhi nó ch?a, ch?y ngoài ???ng nhi?u khi g?p các thành ph?n này ?c ch? l?m. Ki?n ngh? cho thêm 1 ????ng ?ay no?ng co? ?i?a... B?i Thiên Nhiên 49 Xuan Th?nh g?i lúc 01/08/2016 lúc 07:56 Tài x? taxi Vinasun b? r?i s?n ph? nguy k?ch trên ???ng khai 'b? nh?m b?nh vi?n', kh?ng th? tin ???c Cái l?i khai nghe r?t c? chu?i. Gia ?ình g?i xe lúc 15h40, ch?ng l? ?i ??n g?n b?nh vi?n ?? t?i ??n b?c kh?ng phan bi?t ???c ?au là b?nh vi?n, ?au là c? quan bình th??ng mà ph?i d?a vào bóng ?èn?Thêm n?a, tài x? 10 n?m làm vi?c, ch?ng l? kh?ng bi?t... B?i Xuan Th?nh 306 Bánh mì th?t g?i lúc 01/08/2016 lúc 07:53 Thanh niên b? b?t t?i tr?n vì mang xe ?n tr?m gi?u ?... b?i tre! H?n là anh ?y ?? r?t tin t??ng vào cau "n?i nguy hi?m nh?t là n?i an toàn nh?t", ch? có ?i?u ??i kh?ng nh? trong sách v? và cái k?t là quá ??ng!Chi?u 31/7 cho bi?t, v?a b?t t?m giam ??i v?i V? Tr?ng Thái (20 tu?i, trú ph??ng Th?y Chau, th? x? H??ng... B?i Bánh mì th?t 47 Hóng h?t g?i lúc 01/08/2016 lúc 07:56 [VIDEO] Tài x? say r??u "c??i" d?i phan cách, san ph?ng bi?n báo giao th?ng S? nh?t m?y bác ?? u?ng r??u bia mà còn lái xe ki?u này. C?ng may là ?am vào d?i phan cách ch? lao vào ng??i ?i ???ng thì nguy hi?m.V? tai n?n x?y ra vào kho?ng 15h30 ngày 28/7, t?i khu v?c c?u Ch??ng D??ng, qu?n Long Biên, TP. Hà N?i.Kho?ng 15h30... B?i Hóng h?t 94 Nguy?n Hu?nh M? Ng?n g?i lúc 01/08/2016 lúc 07:43 T?i sao các n? sinh Nh?t B?n khi?p s? khi xem l?i b?c ?nh này? B?c ?nh k? y?u t??ng ch?ng r?t bình th??ng này l?i có nh?ng ?i?u h?t s?c v? ly và khác th??ng khi?n các n? sinh v? cùng h?t ho?ng. Em nhìn m?i c?ng ch? th?y b?t th??ng ? ?i?m nào c? các bác ?, ch? th?y các em y d? th??ng quá th?i. B?c ?nh này có... Dán lên cao B?i Nguy?n Hu?nh M? Ng?n 101 M?o ??n gi?n nh?t ch?n d?a h?u, ??m b?o qu? nào c?ng ng?t ??c m?o này và chi?u nay v? mua th?, ??m b?o 100% ngon lu?n nhé!D??i ?ay, Bright Side chia s? m?t vài bí quy?t t? nh?ng ng??i n?ng dan giàu kinh nghi?m giúp b?n ch?n ???c qu? d?a ngon nh?t.Nhìn ph?n ti?p giáp v?i ??t trên v? ??m màu vàng - th??ng... b?i: Mai H??ng2402 | 10:30 1 1 Thích Ch?ng ?i làm xa, c? giáo m?m non xinh ??p, ngoan hi?n vào nhà ngh? "tam s?" v?i ng??i yêu c? và cái k?t! Ch?ng ?i làm ?n xa là c? giáo l?i ?i nhà ngh? v?i trai..., kh?ng oan ty nào c?! Th? mà v?n ???c nh?n xét là ngoan, hi?n, hòa ??ng sao?Cho ??n ngày h?m nay, ng??i dan th?n L?ng Cào (X? Kim L?, huy?n Na Rì, B?c K?n) v?n ch?a h?t bàng hoàng sau cái ch?t... b?i: Quy?t Ph?m | 10:09 7 0 Thích Ng??i ph? n? tr? qu? d??i ???ng Sài Gòn xin ti?n, ki?m 30-40 tri?u m?i tháng Ch?u khó m?t dày chút là thu nh?p kh?ng ngay, 1 tháng ch? ta làm b?ng s? ti?n mình ki?m c? n?a n?m. T?i nay mình s? ??n qu? ??i di?n, có ai mu?n ??n làm ??ng nghi?p ko =))Nhi?u tháng nay, ng??i ?i ???ng qua ng? t? Cách M?ng Tháng Tám - Nguy?n ?ình... b?i: Pé Tít 88 | 09:30 17 0 Thích M?i tuyên b? "kh?ng hút thu?c, kh?ng tr? gi?" á h?u Huy?n My b? "t?" gay tr? chuy?n bay 30 phút vì m?i Selfie Sau khi K? Duyên dính scandal hút thu?c, ?i tr?... l?i ??n Huy?n My dính th? phi. M?i thay K? Duyên ???c m?y ngày th?i mà, nh?ng cái ly do vì Huy?n My mà tr? chuy?n bay thì h?i ?o ?ó nha. Huy?n My ch? là m?t c? gái bình th??ng ch? ?au ph?i quan ch?c c?p... b?i: Nobita | 09:54 18 0 Thích V? ??t qu?, ngan hàng kh?ng cho ch?ng rút ti?n là quá ?úng, ti?n t? mà ??n gi?n nh? m? rau sao? Ngan hàng làm th? này là ?úng r?i! Tài kho?n thì ?ang có tranh ch?p, ai mà bi?t ???c v?n ?? gì n?u anh c? t? nhiên rút ti?n. Ch?a k?, tài kho?n ??ng tên v?, 1 ng??i thì ai dám ch?c anh có quy?n rút ra. N?u nh? v? có di chúc ?? l?i tài kho?n cho ng??i... b?i: Xuan Th?nh | 08:54 5 0 Thích 'Siêu tr?m' các quan ? Hà T?nh: Ch?ng ?i tù, v? thành tri?u phú vì ti?n kh?ng liên quan ??n v? án Hehe, v? này r? là thi?t h?i n?ng kha khá mà thu h?i ???c có m?y tr?m tri?u, sao b?ng cái s? ti?t ki?m kia ???c. Kh?ng ít ng??i r?ng tóc vì ti?c ti?n ?ay :p.Gi?i c?ng s? ? Hà T?nh kh?ng ai kh?ng bi?t ??n “siêu tr?m” Nguy?n Ti?n Quan b?i y ?? gay ra... b?i: DCTNguyen | 08:41 6 0 Thích Th?n tr?ng v?i các phòng khám ?a khoa Trung Qu?c, Các phòng khám ?a khoa ???c m? ra r?t nhi?u, ??c bi?t ng??i Trung Qu?c l?i càng ??ng. Hà N?i c?ng nhi?u l?m, kh?ng bi?t ch?t l??ng ra sao nh?ng ti?n ch?c ch?n r?t ??p. Phòng khám ?a khoa Hoàng Kim ?? t?ng b? ph?t vì s? d?ng bác s? Trung Qu?c kh?ng có... b?i: DCTNguyen | 08:15 5 0 Thích ánh Viên t?p "nh? ?iên" ??n t?n 2h sáng tr??c th?m Olympic, m?t m?i cháy ?en thui! Th? m?i th?y khát khao và quy?t tam c?a 1 c? gái tu?i m?i ??i m??i kh?ng khi?p c? nào. Chính xác là ng??i ?àn bà thép phiên b?n 2.0.Tr??c th?m Olympic Rio 2016, ánh Viên nh? b? ?en cháy b?i ph?i t?p luy?n d??i cái n?ng g?t c?a Brazil vào bu?i tr?a. C?... b?i: MU FC | 08:40 5 0 Thích Bài h?c d?y tr? con kh?ng b? b?t n?t t? 2 qu? táo: Cái c?n d?y là ?ay ch? ?au Cau chuy?n ??n gi?n, r?t d? hi?u. C? nh?i nhét m?y cái sin cos ?? làm gì nh??C? Rosie Dutton thu?c t? ch?c v? tr? em Relax Kids Tamworth ?? có m?t y t??ng r?t ??n gi?n, nh?ng c?c kì hi?u qu? ?? d?y tr? bi?t quan tam, ng?ng b?t n?t ng??i khác. “??o c?”... b?i: Lipton Tea | 09:33 1 0 Thích Hoa h?u K? Duyên d??ng nh? "bi?n m?t" kh?i làng gi?i trí sau scandal hút thu?c, ??nh 'thoát' kh?i showbiz ch?ng :)) Sau khi ??ng t?i status xin l?i vì nh?ng lùm xùm ?áng ti?c K? Duyên d??ng nh? "bi?n m?t" kh?i làng gi?i trí và c?ng kh?ng h? xu?t hi?n trên các trang m?ng x? h?i.Hoa h?u hút thu?c v?n là hình ?nh kh?ng "h?p nh?n" s? ??ng.Th?m chí, K? Duyên v?ng m?t ?... b?i: Nobita | 08:04 8 0 Thích Ph?t nh? v??t ?èn ?? thì nên b? lu?n ?èn vàng? Ph?i ch?ng chúng ta ?ang ?i ng??c s? phát tri?n c?a th? gi?i? T?i có c?m t??ng quy ??nh m?i nh?m t?ng thu ti?n ph?t! Kh?ng bi?t có ?úng kh?ng? H?m nay là quy ??nh m?i này b?t ??u có hi?u l?c, chúng ta ph?i làm quen v?i nó th?i, k?o l?i m?t ti?n oan ??y. Và t? nay thì c?t ?èn báo hi?u nên b? ?èn vàng ?i th?iM?t... b?i: seven7 | 07:57 24 0 Thích Tìm ???c ?? 7 con v?t trong b?c ?nh ?o này ch?ng t? b?n có ??i m?t và b? n?o c?c k? tinh th?ng C?n có s? k?t h?p c?a m?t và t?p trung n?o b? ?? nh?n bi?t 7 con v?t ?n trong hình, m?i l?n ??c tên chính xác m?t con v?t, b?n s? ?o l??ng ???c m?c IQ c?a mình.Theo m?t nghiên c?u c?ng b? trên t?p chí Current Biology, cách n?o x? ly hình ?nh nói lên... b?i: Quizz | 08:57 8 1 Thích B? ?ánh h?i ??ng ??n h?ng 1 m?t sau khi m?i bia c?nh sát khu v?c và dan phòng trong quán nh?u! R?t c?c ?i?u tra ki?u gì mà ??n n?a n?m r?i kh?ng ??a ra ???c k?t lu?n trong khi 1 cu?c ?i?n tho?i là g?i ???c nhan ch?ng? Anh Nguy?n Ng?c ?a (ng? 136 T? Quang B?u, ph??ng 3, qu?n 8, TP.HCM) ph?n ánh anh b? hai thanh niên l? m?t ?ánh th??ng tích 53%.... b?i: Barca | 08:17 3 0 Thích MC Nguy?n Cao K? Duyên b?c xúc khi ng??i Trung Qu?c: 'X? ??y, chen l?n l?i còn chen vào v? vét ?? ?n n?a' ??c chia s? c?a MC Nguy?n Cao K? Duyên mà th?y ?úng quá, c?ng nh?n n? MC nói r?t chu?n, ng??i Trung Qu?c ?i ??n ?au c?ng làm ng??i khác kh?ng ?a. Còn nh? v?a r?i xem clip khách du l?ch tranh giành l?y th?c ?n ? ti?c Buffet ? Nha Trang mà ngán ng?m Toàn... b?i: Viên k?o cay | 08:25 9 1 Thích Nh?ng quy ??nh n?i b?t có hi?u l?c t? 1/8 - Ai kh?ng ??c b? ph?t ráng ch?u V??t ?èn vàng c?ng b? ph?t ngang v?i ?èn ??, t??ng tranh c?i m?i thì c?ng ???c xem xét l?i. Hóa ra v?n áp d?ng nhé c? nhà. T? nay th?y ?èn vàng thì canh mà d?ng l?i nhé!T?ng m?c x? ph?t 100 hành vi vi ph?m giao th?ngT? ngày 1/8, Ngh? ??nh 46/2016 x?... b?i: ??c Hùng | 08:08 8 0 Thích Vi ph?m nh?ng l?i này s? b? T?CH THU XE MáY ngay t? h?m nay, các bác Vitalker xem ngay nhé! Ra?t u?ng h??, quy ??nh m?i này nó s? giúp gi?m thi?u tai n?n giao th?ng ?áng k? v? lau dài. Ph?i m?nh tay t?ch thu h?t cho b?n s?u nhi nó ch?a, ch?y ngoài ???ng nhi?u khi g?p các thành ph?n này ?c ch? l?m. Ki?n ngh? cho thêm 1 ????ng ?ay no?ng co? ?i?a... b?i: Thiên Nhiên | 08:06 3 0 Thích Tài x? taxi Vinasun b? r?i s?n ph? nguy k?ch trên ???ng khai 'b? nh?m b?nh vi?n', kh?ng th? tin ???c Cái l?i khai nghe r?t c? chu?i. Gia ?ình g?i xe lúc 15h40, ch?ng l? ?i ??n g?n b?nh vi?n ?? t?i ??n b?c kh?ng phan bi?t ???c ?au là b?nh vi?n, ?au là c? quan bình th??ng mà ph?i d?a vào bóng ?èn?Thêm n?a, tài x? 10 n?m làm vi?c, ch?ng l? kh?ng bi?t... b?i: Xuan Th?nh | 07:56 3 0 Thích Thanh niên b? b?t t?i tr?n vì mang xe ?n tr?m gi?u ?... b?i tre! H?n là anh ?y ?? r?t tin t??ng vào cau "n?i nguy hi?m nh?t là n?i an toàn nh?t", ch? có ?i?u ??i kh?ng nh? trong sách v? và cái k?t là quá ??ng!Chi?u 31/7 cho bi?t, v?a b?t t?m giam ??i v?i V? Tr?ng Thái (20 tu?i, trú ph??ng Th?y Chau, th? x? H??ng... b?i: Bánh mì th?t | 07:53 0 0 Thích [VIDEO] Tài x? say r??u "c??i" d?i phan cách, san ph?ng bi?n báo giao th?ng S? nh?t m?y bác ?? u?ng r??u bia mà còn lái xe ki?u này. C?ng may là ?am vào d?i phan cách ch? lao vào ng??i ?i ???ng thì nguy hi?m.V? tai n?n x?y ra vào kho?ng 15h30 ngày 28/7, t?i khu v?c c?u Ch??ng D??ng, qu?n Long Biên, TP. Hà N?i.Kho?ng 15h30... b?i: Hóng h?t | 07:56 3 0 Thích T?i sao các n? sinh Nh?t B?n khi?p s? khi xem l?i b?c ?nh này? B?c ?nh k? y?u t??ng ch?ng r?t bình th??ng này l?i có nh?ng ?i?u h?t s?c v? ly và khác th??ng khi?n các n? sinh v? cùng h?t ho?ng. Em nhìn m?i c?ng ch? th?y b?t th??ng ? ?i?m nào c? các bác ?, ch? th?y các em y d? th??ng quá th?i. :D B?c ?nh này có... b?i: Nguy?n Hu?nh M? Ng?n | 07:43 5 0 Thích Nhi?u chia se? hay khác B?n ?? có tài kho?n ch?a? R?i, t?i ?? có tài kho?n Ch?a, ??ng ky ngay bay gi? Tên tài kho?n ho?c Email: M?t kh?u: B?n quên m?t kh?u? Duy trì tr?ng thái ??ng nh?p ??ng nh?p v?i : Facebook Yahoo Google Chia se? m?i nh?t C??i r?i hàm v?i màn trêu trai siêu l?y c?a gái xinh, các anh em... ?ang t?i... B?i ?? V? T?c 01/08/2016 lúc 14:26 B?t nhóm siêu tr?m 2000 l??ng vàng gay kinh hoàng mi?n Tay nh?... ?ang t?i... B?i tomcangxanh 01/08/2016 lúc 14:21 MC Nguy?n Cao K? Duyên b?c xúc khi ng??i Trung Qu?c: X? ??y,... ?ang t?i... B?i MrChau 01/08/2016 lúc 14:15 Xe Ben Veam 1t có xe giao ngay ?ang t?i... B?i nguyenthitiep 01/08/2016 lúc 14:13 Kho?ng 600 l??ng vàng trong m?t ?êm, Nh? '?ng tr?i' khi?n các... ?ang t?i... B?i tomcangxanh 01/08/2016 lúc 14:07 Ph? huynh khóc d? m?u d? khi sách giáo khoa l?p 4 b?t gi?i thích... ?ang t?i... B?i ?? Qu?nh 01/08/2016 lúc 13:58 Ph?m C?ng Danh liên t?c khai 'kh?ng bi?t', 'kh?ng nh?' t?i tòa,... ?ang t?i... B?i Xuan Th?nh 01/08/2016 lúc 13:40 Nghi v?n phá lan can c?u ?? ?t? cán b? d? ?i l?i: Ti?n xay c?u... ?ang t?i... B?i Saint Dain 01/08/2016 lúc 14:24 Sao c? ph?i qu? xin ti?n gi?a Sài Gòn? ?ang t?i... B?i Joe 01/08/2016 lúc 13:00 Siêu tr?m m?t ?úng 3 giay ?? làm b?c h?i con xe SH c?a khách! ?ang t?i... B?i LeViet 01/08/2016 lúc 12:47 Lan Khuê lo?i Di?p Linh Chau: Ph?m H??ng ngh? là “tr? thù”, khán... ?ang t?i... B?i Baothegioiphunu 01/08/2016 lúc 12:37 Lan truy?n clip t? Trung Qu?c làm xoài nh?a h?m h?i và s? th?t... ?ang t?i... B?i Pé Tít 88 01/08/2016 lúc 12:32 Top 10 ng?i sao t?ng khoác áo ??i kình ??ch: Torres sai l?m khi... ?ang t?i... B?i thanhquy 01/08/2016 lúc 12:27 Bi?n hóa hoàn h?o: L? Ng?c giành Quán quan, Tr?n Thành – Hari... ?ang t?i... B?i Baothegioiphunu 01/08/2016 lúc 12:26 Xe máy ch? ba t?ng b?p ??u xe t?i, 4 ng??i th??ng vong ?ang t?i... B?i Tu?n Luxury 01/08/2016 lúc 12:15 ??n bao gi? n??c ta m?i có tàu cao t?c ?ay. ?ang t?i... B?i Hùng Xuan 89 01/08/2016 lúc 12:12 Tên tr?m b? khoá SH mode trong vòng 7s, m?t nét khó thoát l?m ?ang t?i... B?i DCTNguyen 01/08/2016 lúc 12:04 Ca s? Vy Oanh kh?ng ??nh kh?ng k?t h?n gi? ? M?, gi?u kín th?ng... ?ang t?i... B?i mod_dung_ban_em 01/08/2016 lúc 11:54 ?m th?c ???ng ph? ?à L?t, nh? quá ?ang t?i... B?i Saint Dain 01/08/2016 lúc 11:43 Xem xong video này, b?n s? bi?t vì sao ng??i Nh?t B?n có th?... ?ang t?i... B?i mod_dung_ban_em 01/08/2016 lúc 11:31 Video Xem t?t c? B?i Saint Dain 01/08/2016 lúc 11:43 S? ki?n Tr?c ti?p chung k?t HHHV: Philippines ??ng quang Hoa h?u Hoàn v?... ?ang t?i... Xem tr?c ti?p: Ho?c link:... B?i Th? N? ?nh Xem t?t c? Ch?t c??i xem dan x?p hàng ch? ?? ch? s?c ?i?n tho?i sau b?o s? 1, th?i ??i c?ng ngh? s? có khác! B?i Tuan Ha Vu 30/07/2016 lúc 20:31 Thành viên n?i b?t Perth. WA 11696 ?i?m Qu?c Hoàng 11463 ?i?m Anh Tu?n Lê 11133 ?i?m Bút Ch?ng Tà 10469 ?i?m H??ng Linh 10403 ?i?m Th?m dò y ki?n ?? xu?t th?m dò Theo b?n có nên sa th?i HLV Miura kh?ng? B?i PTTech Có. Ngay l?p t?c! Kh?ng. H?y tin vào Miura! Xem k?t qu? Ch? ?? nóng Xem t?t c? Thanh tra nh?c nh? ng??i dan ??ng ?nh t? y s?a ???ng Xét x? phúc th?m v? th?m sát Bình Ph??c ?ám c??i c?a MC Thanh B?ch và bà Thúy Nga Hoa h?u K? Duyên phì phèo hút thu?c n?i c?ng c?ng B?o v? b?nh vi?n nhi ch?n xe c?p c?u N? giám th? b? tài x? taxi sát h?i Th?o lu?n tin t?c th?i s?, chia s? ?nh, video nóng nh?t trong ngày - ViTalk Trang ch? Tìm ki?m Ch? tìm trong tiêu ?? ???c g?i b?i thành viên: Gi?n cách tên b?ng d?u ph?y (,). M?i h?n ngày: Tìm nang cao Menu Trang ch? Th?i s? Gi?i trí Th? thao Cu?c s?ng C?ng ngh? Xe Hài G??i bài N?i quy | Liên h? B?n quy?n ? ViTalk.vn ?. Gi?y phép s? 606/GP-BTTTT do B? Th?ng tin và Truy?n th?ng c?p ngày 04/11/2015. C? quan ch? qu?n: C?ng ty C? ph?n D?ch v? tr?c tuy?n FPT (FPT Online)

vitalk.vn Whois

Domain Name: VITALK.VN